Utbygging av loft/kjeller

Mye av gårdens loft og kjellere er allerede utbygget, men det kan ikke utelukkes at det fortsatt finnes mulig å bygge ut enkelte arealer. Ved utbygging av kjeller må andelseier påregne å bli pålagt å drenere det utbygde område. Du finner en del regler rundt utbygging i gårdens vedtekter, § 7. Se også § 8.

Nedenfor vil vi kort forklare hvordan du skal gå frem om du ønsker å utvide din leilighet. Teksten er ment som hjelp til deg som vil bygge ut, men er ikke uttømmende. Ta gjerne kontakt med styret for mer utfyllende informasjon eller spørsmål.

Skisse til styret

Fra oppussing av boden i bakgårdenFor å undersøke om du kan bygge ut må du i første omgang sende en skisse til styret over hvordan du tenker deg å omdisponere arealet som ønskes utbygd. Snakk gjerne med naboene først for å finne gode løsninger. Skissen skal inneholde areal oppmålt av fagkyndig takstmann eller arkitekt, plantegninger over eksisterende og planlagt utbygd areal for begge etasjene (samt hemsplan hvis aktuelt), fasadetegninger før og etter utbygging, samt snitt. Kostnaden for oppmåling, utarbeidelse av plantegninger samt snitt dekkes i sin helhet av deg som vil bygge ut.

Høring

Etter at styret har fått forslaget ditt vil vi sende dette ut til høring hos alle beboere i oppgangen. Alle har da mulighet til å komme med innsigelser innen en tidsfrist som styret bestemmer (ca. 3 uker).

Det er veldig lurt å snakke med naboene i forkant for å unngå eventuelle konflikter under høringen.

Kontrakt og søknad til Plan- og bygningsetaten

Når naboene har fått anledning til å kommentere forslaget, og det ikke har kommet frem ny informasjon som hindrer utbygging, vil du kunne skrive kontrakt med borettslaget om kjøp av fellesareal. Fremgangsmåten for å fastsette pris, er forklart i borettslagets vedtekter § 7.3.

Ved søknad om omdisponering av bodareal til boligareal skal et vederlag betales til borettslaget i henhold til vedtektene §  7.3.

Når kontrakten foreligger må du søke Plan og bygningsetaten på vanlig måte. Betaling til borettslaget for ervervet areal forfaller 14 dager etter at nødvendig godkjenning er gitt fra kommunen.

Flere søkere

Hvis to andelseiere i samme oppgang søker om utbygging samtidig vil vi tilstrebe at begge får bygge ut. Dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart vil den med lengst ansiennitet få prioritet, i henhold til gårdens vedtekter.

Godkjenning og ny husleie

Godkjenning av utbygging fra styret vil kun være gyldig i ett år. Dette for at noen ikke skal kunne søke om å bygge ut for å blokkere for andres utbygging.

Ny husleie basert på det nye arealet skal beregnes fra den måned Plan- og bygningsetaten godkjente utbyggingsplanene (eller når ramme-/ igangsettingstillatelse eller lignende ble gitt). Vår forretningsfører OBF tar et gebyr for å registrere arealendring. Gebyret betales av utbygger.

Styret ønsker deg lykke til med utbyggingen. Vi håper en større leilighet får deg til å bli boende lenge i Søylegården!

Nyttige lenker