Radontiltak på nyåret

Tidligere i år ble det foretatt radonmålinger i gården vår. I en del leiligheter var radonkonsentrasjoner over tiltaksgrensen. Etter en anbudsrunde har styret nå inngått avtale med firmaet Radonkonsult om å foreta radonsanering i gården. Arbeidet vil starte på nyåret.

Tiltaket innebærer å installere radonsug i kjelleren i de oppgangene der det har vært målt for høye verdier. Dette gjelder Hans Nilsen Hauges gate 36, 40 og 42 og i Kyrre Grepps gate 14, samt en avtrekksvifte i Brettevilles gate 31A. Tiltaket vil senke radonnivået også i tilstøtende oppganger. Vi har vært i kontakt med andre borettslag i området som har hatt gode erfaringer med dette, og Radonkonsult garanterer at tiltakene vil gi oss radonkonsentrasjoner under grenseverdiene. Med en slik løsning unngår vi også inngrep i de enkelte leilighetene.

Bilde1Installasjonen av radonsug innebærer å lage et grunnavtrekk fra under kjellergulvet, en vertikal rørføring opp til himling (se bildet) med en innfelt viftemodul, og videre et transportrør horisontalt under himling og til en luke i kjellervindu. Slik unngår vi også ytre konstruksjoner som kunne vært problematiske siden gården er gullistet hos Riksantikvaren.

Avtrekksrøret vil altså plasseres oppunder himlingen i enkelte boder, og om nødvendig kan det være aktuelt å bytte ut vinduer med vindusfag med luke. Hvilke boder det vil gjelde avklares etter en grundigere prosjektering i januar. Det vil da være nødvendig med tilgang til alle kjellerboder i de berørte kjellerne. Det praktiske rundt dette får vi komme tilbake til.

Etter at radonsugene er installert vil det bli foretatt kontrollmålinger i leilighetene på samme måte som det ble gjort tidligere i år, og det er selvfølgelig viktig at alle da er behjelpelige med dette, slik at vi får et sikrest mulig resultat. Mer info kommer over nyttår.

Hilsen styret.