Regulering av Hans Nielsen Hauges gate

Oslo Kommune iverksetter detaljregulering av Hans Nielsen Hauges gt fra Kiwi-krysset og opp til T-banen. Styret i borettslaget sender innspill til kommunen innen fristen den 28.12.2011. Vi oppfordrer også beboere til å sende inn egne innspill fordi vi tror det vil styrke vår sak. Kom gjerne med innspill til brl.styret@gmail.com som vi kan ta med i vårt brev.

Bydel Sagene
Del av Hans Nielsen Hauges gate og Hans Nielsen Hauges gate 50 m. fl. (saksnummer 200711387). Området vurderes omregulert med sikte på å avklare trafikkløsning og atkomster for del av Hans Nielsen Hauges gate samt utnyttelse av eiendommen Hans Nielsen Hauges gate 50 og tilgrensende arealer. For Hans Nielsen Hauges gate 50 vurderes formålene kontor, forretning, undervisning og eventuelt hotell. Det skal også vurderes gang-/sykkeltraseer gjennom planområdet samt eventuell turvei.

Innspill til oppstart av planarbeid sendes til Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo eller postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 28.12.2011. Innspillet merkes med planområdets adresse og saksnummer. Spørsmål kan rettes til senioringeniør Odd Johnsen, tlf. 23 49 13 09.

Mer informasjon nederst på denne siden: http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2011/article207246-48914.html

Reklamer